انواع طراحی گرافیکی

graphic-design-icon

طراحی گرافیکی فعالیتی است که بر محور ارتباطات بصری به منظور انتقال پیام‌ های بخصوصی به گروه‌ های اجتماعی مختلف، با اهداف مشخصی صورت می‌گیرد.

انواع طراحی گرافیکی

graphic-design-icon

طراحی گرافیکی فعالیتی است که بر محور ارتباطات بصری به منظور انتقال پیام‌ های بخصوصی به گروه‌ های اجتماعی مختلف، با اهداف مشخصی صورت می‌گیرد.

فهرست