انواع کمپین تبلیغاتی

marketing-icon

مجموعه‌‌ای از اقدامات چند جانبه تبلیغاتی است که در چارچوب مشخصی با ارسال پیام مناسب، مخاطب را در جهت استفاده از یک محصول خاص ترغیب نماید.

انواع کمپین تبلیغاتی

marketing-icon

مجموعه‌‌ای از اقدامات چند جانبه تبلیغاتی است که در چارچوب مشخصی با ارسال پیام مناسب، مخاطب را در جهت استفاده از یک محصول خاص ترغیب نماید.

فهرست