عکاسی معماری

photograph-package

در عکاسی معماری ممکن است از  فضای داخلی یا خارجی یک ساختمان یا یک هتل یا پارک یا هر سازه‌ای که سوژه آن فضا باشد و نیازمند تبلیغ است به تصویر کشیده شود.

عکاسی معماری

photograph-package

در عکاسی معماری ممکن است از  فضای داخلی یا خارجی یک ساختمان یا یک هتل یا پارک یا هر سازه‌ای که سوژه آن فضا باشد و نیازمند تبلیغ است به تصویر کشیده شود.

فهرست