هزینه تحلیل و آنالیز

فرآیند ارزیابی، پاکسازی، مدل‌سازی و تبدیل داده‌ هایی که توسط ابزارهای تحلیلی به منظور استخراج اطلاعات سودمند انجام می‌شود را تحلیل و آنالیز داده‌ها می‌نامند.

هزینه تحلیل و آنالیز

فرآیند ارزیابی، پاکسازی، مدل‌سازی و تبدیل داده‌ هایی که توسط ابزارهای تحلیلی به منظور استخراج اطلاعات سودمند انجام می‌شود را تحلیل و آنالیز داده‌ها می‌نامند.

فهرست