کمپین تبلیغات کلیکی

ads-campaign-package

بمنظور کسب اعتبار و بازدید بیشتر در کمپین تبلیغات کلیکی تبلیغ کنندگان به ازای هر کلیک روی تبلیغاتشان در رسانه‌های ناشر، به آن‌ها مبلغ مشخصی پرداخت می‌کنند.

کمپین تبلیغات کلیکی

ads-campaign-package

بمنظور کسب اعتبار و بازدید بیشتر در کمپین تبلیغات کلیکی تبلیغ کنندگان به ازای هر کلیک روی تبلیغاتشان در رسانه‌های ناشر، به آن‌ها مبلغ مشخصی پرداخت می‌کنند.

فهرست