1. خانه
  2. keyboard_double_arrow_left
  3. بازخورد بیرون

بازخورد بیرون

بازخورد بیرون

بازخورد یا فیدبک چیست؟

بازخورد یا فیدبک چیست
برای تعریف این مفهوم که بازخورد یا فیدبک چیست ابتدا باید دو مفهوم سیستم باز و سیستم بسته که در تعریف سیستم و تفکر سیستمی وجود دارد را مورد بررسی قرار دارد. به…
بیشتر بخوانید
فهرست