سیستم‌های حلقه بسته

سیستم‌های حلقه بسته

بازخورد یا فیدبک چیست؟

بازخورد یا فیدبک چیست
برای تعریف این مفهوم که بازخورد یا فیدبک چیست ابتدا باید دو مفهوم سیستم باز و سیستم بسته که در تعریف سیستم و تفکر سیستمی وجود دارد را مورد بررسی قرار دارد. به…
بیشتر بخوانید
فهرست