1. خانه
  2. keyboard_double_arrow_left
  3. Feedback

Feedback

Feedback

بازخورد یا فیدبک چیست؟

بازخورد یا فیدبک چیست
برای تعریف این مفهوم که بازخورد یا فیدبک چیست ابتدا باید دو مفهوم سیستم باز و سیستم بسته که در تعریف سیستم و تفکر سیستمی وجود دارد را مورد بررسی قرار دارد. به…
بیشتر بخوانید
فهرست